Taryfikator mandatów

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. 2013 poz. 1624 z późn zm.)

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, 765 i 1247) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy.
2. Wysokość grzywien, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY

TABELA B

Lp. Kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna w zł* Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą**
1 2 3 4 5
I. Przepisy o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch
1 art. 97 Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza 50 art. 11 ust. 1
2 Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi 50 art. 11 ust. 2
3 Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim 50 art. 11 ust. 3
4 Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów 50 art. 11 ust. 4
5 Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku 100 art. 11 ust. 4a
6 Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych przy wchodzeniu na jezdnię lub torowisko oraz podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50 art. 13
7 Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: 150 art. 14 pkt 1 lit. a
1)     na przejściach dla pieszych
8 2)     w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 200
9 Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi 200 art. 14 pkt 1 lit. b
10 Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: 50 art. 14 pkt 2
1)     na obszarze zabudowanym
11 2)     na obszarze niezabudowanym 100
12 Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50 art. 14 pkt 3
13 Przebieganie przez jezdnię 50 art. 14 pkt 4
14 Chodzenie po torowisku 50 art. 14 pkt 5
15 Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie 2000 art. 14 pkt 6
16 art. 97a pkt 1 Naruszenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, przez kierującego kolumną pieszych lub poganiacza 2000 § 100 [1]
17 art. 97 Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni 50 art. 14 pkt 7
18 Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych 300 art. 14 pkt 8
19 art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych 50 § 30 lub § 39 w zw. z § 40 [1]
20 art. 97 Naruszenie przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch obowiązku: 100 art. 15a ust. 1
1) korzystania z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów
21 2) przestrzegania zasady ruchu prawostronnego na drodze dla rowerów 50 art. 15a ust. 1
22 art. 86a 3) na chodniku lub drodze dla pieszych: 200 art. 15a ust. 3
a) poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego
23 b) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 200
24 art. 90 § 1 c) nieutrudnienia ruchu pieszemu 200
25 art. 97 4)     korzystania, przy przekraczaniu jezdni, z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych 50 art. 15a ust. 4
26 5)     przekraczania torowiska wyodrębnionego z jezdni tylko w miejscu do tego wyznaczonym 50 art. 15a ust. 5
27 art. 90 § 1 6)     ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu 200 art. 15a ust. 6 pkt 5
28 art. 97 Niestosowanie się przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch do zakazu: 200 art. 15a ust. 7 pkt 1
1)     poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
29 2)     przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku 50 art. 15a ust. 7 pkt 2
30 3)     ciągnięcia pojazdu lub ładunku 50 art. 15a ust. 7 pkt 3
31 4)     czepiania się pojazdów 100 art. 15a ust. 7 pkt 4
32 5)     poruszania się tyłem 50 art. 15a ust. 7 pkt 5
33 Korzystanie z dróg lub ich części, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, przez pieszego lub osobę poruszającą się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch 50 art. 45 ust. 1 pkt 4
II. Przepisy o bezpieczeństwie pieszych na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu
A.  Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem mechanicznym
34 art. 86b § 1 pkt 1 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście 1500 / 3000 art. 26 ust. 1 albo ust. 1a
35 Nieustąpienie  przez  kierującego  pojazdem,  który  skręca  w  drogę  poprzeczną,  pierwszeństwa  pieszemu  przechodzącemu  na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża 1500 / 3000 art. 26 ust. 2
36 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 1500 / 3000 art. 26 ust. 4 albo ust. 5
37 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu 1500 / 3000 art. 17 ust. 2
38 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem 1500 / 3000 art. 23 ust. 1 pkt 3
39 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania 1500 / 3000 art. 11 ust. 5
40 art. 86b § 1 pkt 2 Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 1500 / 3000 art. 26 ust. 7
41 art. 86b § 1 pkt 3 Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem 1500 / 3000 art. 26 ust. 3 pkt 1
42 art. 86b § 1 pkt 4 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 1500 / 3000 art. 26 ust. 3 pkt 2
43 art. 86b § 1 pkt 5 Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych 1500 / 3000 art. 26 ust. 3 pkt 3
44 art. 97 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 300 art. 26 ust. 6
B.  Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem innym niż mechaniczny
45 art. 86b § 2 w zw. z § 1 pkt 1 Nieustąpienie, wbrew obowiązkowi, pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście 50-500 art. 26 ust. 1
46 Nieustąpienie  przez  kierującego  pojazdem,  który  skręca  w  drogę  poprzeczną,  pierwszeństwa  pieszemu  przechodzącemu  na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża 50-300 art. 26 ust. 2
47 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 50-300 art. 26 ust. 4 albo ust. 5
48 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu 50-200 art. 17 ust. 2
49 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania 50-100 art. 11 ust. 5
50 art. 86b § 2 w zw. z § 1 pkt 2 Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 50-500 art. 26 ust. 7
51 art. 86b § 2 w zw. z § 1 pkt 3 Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem 50-500 art. 26 ust. 3 pkt 1
52 art. 86b § 2 w zw. z § 1 pkt 4 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 50-500 art. 26 ust. 3 pkt 2
53 art. 86b § 2 w zw. z § 1 pkt 5 Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych 50-100 art. 26 ust. 3 pkt 3
54 art. 97 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 50 art. 26 ust. 6
Lp. Kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna w zł* Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą**
III. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów
A.  Zasady ogólne i przepisy porządkowe
55 art. 97 Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu 500-2500 art. 9 ust. 3
56 Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 150 art. 16 ust. 4
57 Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem 100 art. 16 ust. 5
67 Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 500 art. 45 ust. 2 pkt 1
68 Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 500 art. 45 ust. 2 pkt 2
69 Wjeżdżanie na pas między jezdniami 100 art. 45 ust. 1 pkt 5
B.  Prędkość i hamowanie
72 art. 92a § 1 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 [1]
do 10 km/h 50
73 o 11–15 km/h 100
74 o 16–20 km/h
75 o 21–25 km/h 300
76 o 26–30 km/h 400
77 art. 92a § 2 o 31–40 km/h 800 / 1600
78 o 41–50 km/h 1000 / 2000
79 o 51–60 km/h 1500 / 3000
80 o 61–70 km/h 2000 / 4000
81 o 71 km/h i więcej 2500 / 5000
C.  Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
85 art. 97 Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić 200-400 art. 22 ust. 6 pkt 4
86 Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych 200 art. 22 ust. 6 pkt 1
87 Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru 200 art. 22 ust. 5
88 Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem 150 art. 22 ust. 2
D.  Wymijanie, omijanie i cofanie
89 art. 97 Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony 100 art. 23 ust. 1 pkt 2
E.  Wyprzedzanie
91 art. 97 Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu 300 art. 24 ust. 2
92 Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350 art. 24 ust. 6
93 Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia 100
art. 92b Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu:
98 5)     na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany 1000 / 2000 art. 27 ust.4
102 Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony 1000 / 2000 art. 24 ust. 3–5
F.  Przecinanie się kierunków ruchu
103 art. 97 Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 art. 25 ust. 4 pkt 1
104 art. 97a pkt 1 Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 2000 / 4000 art. 28 ust. 3 pkt 1
105 Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały 2000 / 4000 § 98 ust. 5 [1]
106 art. 97a pkt 2 Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 2000 / 4000 art. 28 ust. 3 pkt 2
art. 97 Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, przez kierującego pojazdem:
108 2)     kierującego innym pojazdem niż mechaniczny 100 art. 28 ust. 6 w zw. z ust. 3 pkt 2
109 Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 250 art. 28 ust. 3 pkt 4 lub ust. 6
G.  Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
111 art. 88 Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200 art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a
112 art. 97 Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni 100 art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b
113 Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 100 art. 29 ust. 2 pkt 1
114 Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 100 art. 29 ust. 2 pkt 2
Lp. Kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna w zł* Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą**
I.   Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych
127 art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić 100 art. 33 ust. 1
128 art. 90 § 1 Nieustąpienie   pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych 100 art. 33 ust. 1
129 Nieopuszczenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku 100 art. 33 ust. 1a
130 art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 50 art. 33 ust. 2
131 Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem lp. 132 50 art. 33 ust. 3 pkt 1
132 art. 90 § 1 Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru 200 art. 33 ust. 3 pkt 1 w zw. z ust. 3a
133 art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach 50 art. 33 ust. 3 pkt 2
134 Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów 100 art. 33 ust. 3 pkt 3
135 Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych 200 art. 33 ust. 5 lub art. 33a ust. 2 lub art. 33b ust. 2
136 art. 86a Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystającego z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów i pieszych, obowiązku: 300 art. 33 ust. 6 albo art. 33c
1)     poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego
137 2)     ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 300
138 art. 90 § 1 3)     nieutrudnienia ruchu pieszemu 300
J.   Autostrady i drogi ekspresowe
156 art. 97 Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 250 art. 45 ust. 1 pkt 4
K.  Zatrzymanie i postój
160 art. 97 Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu 100-300 art. 46 ust. 1
161 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej 100 art. 46 ust. 2
162 Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym 150-300 art. 46 ust. 3
163 Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 100 art. 47
164 Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego 100 art. 47a
165 Zatrzymywanie pojazdu: 300 art. 49 ust. 1 pkt 1
1)     na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania
166 2)     na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi 100-300 art. 49 ust. 1 pkt 2
167 3)     w tunelu, na moście lub na wiadukcie 200 art. 49 ust. 1 pkt 3
168 4)     na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię 100 art. 49 ust. 1 pkt 4
169 5)     na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni 100 art. 49 ust. 1 pkt 5
170 6)     w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania 100 art. 49 ust. 1 pkt 6
171 7)     przy lewej krawędzi jezdni 100 art. 49 ust. 1 pkt 7
172 8)     na pasie między jezdniami 100 art. 49 ust. 1 pkt 8
173 9)     w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości 100 art. 49 ust. 1 pkt 9
174 10)   w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu 100 art. 49 ust. 1 pkt 10
175 11)   na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru 100 art. 49 ust. 1 pkt 11
176 Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd 100 art. 49 ust. 2 pkt 1
177 Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu 100 art. 49 ust. 2 pkt 2
178 Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską 100 art. 49 ust. 2 pkt 3
179 Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone 100 art. 49 ust. 2 pkt 4
L.  Używanie świateł zewnętrznych
184 art. 88 Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej 100 art. 51 ust. 6
185 Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby 200 art. 51 ust. 1 lub ust. 6
186 Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 150-300 art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2
M. Używanie pojazdów w ruchu drogowym
195 art. 97 Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 200 art. 60 ust. 1 pkt 1
207 Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku 300 art. 60 ust. 2 pkt 4
210 Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne 200 art. 32 ust. 6
214 Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat 200 art. 57 ust. 2
218 Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 200 art. 58 ust. 2
O.  Przewożenie osób
228 art. 97 Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio lp.72–81 lub 226 100 art. 63 ust. 3
Lp. Kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna w zł* Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą**
IV. Kierujący
230 art. 94 § 1a Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia 200 art. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 lub 3 [5]
231 art. 95 Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów 50 za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie wyższa niż 250 art. 38 lub art. 71 ust. 5a
232 art. 87 § 1a Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu 2500 art. 45 ust. 1 pkt 1
233 art. 87 § 2 Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka 1000 art. 45 ust. 1 pkt 1
V. Inne wykroczenia
234 art. 85 § 1 Samowolne ustawianie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia, zasłanianie lub czynienie niewidocznym znaku, sygnału, urządzenia ostrzegawczego lub zabezpieczającego 400 art. 45 ust. 1 pkt 8
236 art. 96 § 1 pkt 2 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień 300 art. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 lub 3 [5]
237 art. 96 § 1 pkt 5 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu: 50-200 art. 66
1) nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia
238 art. 96 § 1 pkt 4 2)     pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu 50 art. 71
239 art. 96 § 3 Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie: nie niższa niż 4000 art. 78 ust. 4 albo ust. 5
1)     w postępowaniu w sprawach o przestępstwo
240 2)     w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie niższa niż 2000
241 3)     w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości dwukrotność wysokości grzywny przewidzianej za dane wykroczenie, nie niższa niż 800
242 4)     w postępowaniu w sprawach o pozostałe wykroczenia nie niższa niż 500
243 art. 91 Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej 50-200 art. 45 ust. 1 pkt 9
244 art. 97 Samowolne umieszczanie na drodze znaków drogowych lub jakichkolwiek znaków, napisów lub symboli 100 art. 45 ust. 1 pkt 10
VI. Znaki i sygnały drogowe
art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:
258 3)     C-12 "ruch okrężny" 250 § 36 ust. 1 [1]
261 6)     B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..." 100 § 18 ust. 9–13 [1]
262 7)     B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych" 100 § 24 ust. 1 [1]
263 8)     B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" 100 § 25 [1]
269 14)   C-1 do C-11 "nakaz jazdy..." 250 § 35 [1]
270 15)   C-13 "droga dla rowerów" 100 § 37 ust. 1 [1]
275 20)   P-2 "linia pojedyncza ciągła" 100 § 86 ust. 3 [1]
276 21)   P-3 "linia jednostronnie przekraczalna" 200 § 86 ust. 4 [1]
277 22)   P-4 "linia podwójna ciągła" 200 § 86 ust. 5 [1]
278 23)   P-7b "linia krawędziowa ciągła" 100 § 86 ust. 8 pkt 2 [1]
279 24)   P-17 "linia przystankowa" 100 § 90 ust. 1 [1]
281 26)   P-21 "powierzchnia wyłączona" 100 § 90 ust. 5 [1]
282 Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop" 300 § 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo ust. 4 [1]
283 Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym 100 § 99 [1] § 102 ust. 4 [1] § 107 [1]
284 Niestosowanie się do znaku: 100 § 49 ust. 1 lub 2 [1] § 91 ust. 1 [1]
1)     D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS"
285 2)     D-13 "początek pasa ruchu powolnego" 100 § 49 ust. 3 [1]
289 6)     D-19 "postój taksówek" 100 § 53 [1]
290 7)     F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a "strzałka kierunkowa na wprost", P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania" lub P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania" 250 § 72 lub § 87 ust. 1–2 [1]
293 10)   P-20 "koperta" 100 § 90 ust. 4 [1]
294 Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez: § 98 ust. 2 pkt 2 [1]
1)     wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony 200
295 2)     kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza, z wyłączeniem lp. 16 200 § 100 [1]
296 3)     kierującego pojazdem, z wyłączeniem lp. 105 500 § 95–98, 102, 104 lub 106 [1]
VII. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tamowanie lub utrudnianie ruchu
297 art. 86 § 1 Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez:
1)     kierującego pojazdem mechanicznym kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1000
298 2)     uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 500
299 art. 86 § 1a Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez: 1500 / 3000
1)     kierującego pojazdem mechanicznym
300 2)     uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1000, jednak nie niższa niż 1500
301 art. 86 § 2 Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka 2500

* Wartość wskazana po znaku przełamania pogrubioną czcionką oznacza wysokość mandatu karnego określoną w trybie art. 38 § 2 Kodeksu wykroczeń. Przepis wchodzi w życie z dniem 17 września 2022 r.
** Powołane w kolumnie 5 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269 i 2328).

[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 oraz z 2021 r. poz. 433 i 2065).
[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595).
[3] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648 i 2151).
[4] Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz. 783).
[5] Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, 1997, 2269 i 2328).

Stan prawny aktualny na: 3.03.2024 r.

Komentowanie jest wyłączone.