Wyposażenie roweru

Wyposażenie roweru i wózka rowerowego regulowane jest przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022 z późn. zm.).
Można podzielić je na wyposażenie obowiązkowe, za którego brak można otrzymać mandat na podstawie Kodeksu Wykroczeń oraz wyposażenie nieobowiązkowe, które krajowe przepisy dopuszczają.

Wyposażenie obowiązkowe

Zgodnie z § 53. ust. 1 w/w rozporządzenia rower oraz wózek rowerowy powinny być wyposażone:

 • z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
 • z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
 • co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
 • w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy konstrukcje roweru lub wózka rowerowego uniemożliwiają kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu, muszą one być wyposażone w:

 • dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej; odległość między światłami nie może być mniejsza niż 240 mm dla świateł przednich i 180 mm dla świateł tylnych, przy czym powinna być zachowana minimalna odległość 100 mm od światła mijania;

Powyższe wymagania wynikają z § 53. ust. 3 pkt 3 i odnoszą się do wyposażenia motoroweru.

Zgodnie z § 53. ust. 1a. rozporządzenia:

Dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru i wózka rowerowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, były zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy.

Zgodnie z § 56 ust. 1

 1. Światła pojazdu, o których mowa w § 53–55, powinny odpowiadać następującym warunkom:
  1) światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; w przypadku roweru i wózka rowerowego dopuszcza się migające światła pozycyjne;
  2) powinny być umieszczone nie wyżej niż 900 mm i nie niżej niż 350 mm od powierzchni jezdni, a w przypadku roweru i wózka rowerowego nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni;
  3) światła pojedyncze na pojeździe wielośladowym powinny być umieszczone po lewej stronie pojazdu możliwie najbliżej jego bocznego obrysu, jednak nie dalej niż 150 mm od tego obrysu; przepisu nie stosuje się do świateł oświetlających drogę, które powinny być umieszczone pośrodku;
  4) dwa światła powinny być umieszczone symetrycznie po obu stronach pojazdu możliwie najbliżej jego bocznego obrysu, jednak nie dalej niż 100 mm od tego obrysu oraz na jednakowej wysokości nad jezdnią; widoczność dwóch świateł powinna być jednakowa;
  5) światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe (żółte selektywne) – z tyłu.

Kary za brak obowiązkowego wyposażenia:

Zgodnie z art. 66 ust. 5 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym:

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwym do spraw wewnętrznych oraz Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Kodeks Wykroczeń:

Art. 96. § 1. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:
5) pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia,
podlega karze grzywny.

Zgodnie z Tabelą B stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. 2013 poz. 1624 z późn zm.) w poz. 237:

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:
1) nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia

może być podstawą do nałożenia grzywy w wysokości od 50 do 200 zł.

Powyższy zapis oznacza więc, że np. posiadanie dzwonka który nie dzwoni, albo oświetlenia w którym rozładował się akumulator, również może skutkować otrzymaniem mandatu.

Wyposażenie nieobowiązkowe – zalecane

Komentowanie jest wyłączone.