Uprawnienia straży gminnych (miejskich)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
(Dz.U. 2022 poz. 1350 z późn zm.)

Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. − Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) uprawnienie strażników straży gminnych, zwanych dalej „strażnikami”, do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
2) wykaz wykroczeń, za które strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
3) warunki i sposób wydawania strażnikom upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

§ 2. 1. Strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:
1) art. 80 § 1 i 2, art. 84, art. 85 § 1 i 2, art. 86a, art. 86b § 2 za czyny określone w § 1 pkt 5, art. 89, art. 91, art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. ‒ Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 2119);***
2. Strażnicy mogą ponadto nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 88, art. 90, art. 92 § 1, art. 94 § 1a i 2, art. 95, art. 96 § 1 pkt 2 oraz art. 97 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. ‒ Kodeks wykroczeń.***

Stan prawny aktualny na: 3.03.2024 r.

*** – wybór wykroczeń bezpośrednio lub pośrednio związanych z ruchem rowerowym
tekst podkreślony – zmiany, które weszły w życie od 20.10.2023 r. – zobacz więcej: https://edukacjarowerowa.pl/2023/10/21/nowe-uprawnienia-dla-strazy-gminnych-miejskich-od-20-10-2023-r/

Komentowanie jest wyłączone.