Podstawa programowa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

(Dz.U. 2017 poz. 356)

Zapisy dotyczące edukacji rowerowej i ruchu rowerowego znajdują się w Załączniku nr 2 do rozporządzenia – Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Już na etapie edukacji wczesnoszkolnej w ramach nauczania zintegrowanego w klasach 1-3, pojawiają się odniesienia do roweru i jazdy rowerem w ramach edukacji przyrodniczej oraz wychowania fizycznego.


I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I–III – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

IV. Edukacja przyrodnicza.
[…]
3. Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej. Uczeń:
[…]
3) czyta proste plany, wskazuje kierunki główne na mapie, odczytuje podstawowe znaki kartograficzne map, z których korzysta; za pomocą komputera, wpisując poprawnie adres, wyznacza np. trasę przejazdu rowerem;

IX. Wychowanie fizyczne.
1. Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych. Uczeń:
[…]
3) respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych, przepisy ruchu drogowego w odniesieniu do pieszych, rowerzystów, rolkarzy, biegaczy i innych osób, których poruszanie się w miejscu publicznym może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa;
[…]
7) jeździ na dostępnym sprzęcie sportowym, np. hulajnodze, rolkach, rowerze, sankach, łyżwach.


Główna część edukacji rowerowej została ujęta w ramach zajęć z techniki jako dział wychowania komunikacyjnego. Dodatkowe zapisy precyzują również możliwość uzyskiwania karty rowerowej.


II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV–VIII
TECHNIKA

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

II. Wychowanie komunikacyjne. Uczeń:
1) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym, jako pieszy, pasażer i rowerzysta;
2) interpretuje znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty;
3) konserwuje i reguluje rower oraz przygotowuje go do jazdy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Warunki i sposób realizacji

Szkoła powinna zapewnić możliwość uzyskania karty rowerowej przez ucznia, który ukończył 10 lat. Dopuszcza się organizowanie zajęć przygotowujących do uzyskania karty rowerowej nie tylko podczas przedmiotu technika, ale również podczas innych zajęć, np. godzin z wychowawcą.


Podstawa programowa w wygodnej do korzystania wersji jest dostępna także na stronie https://podstawaprogramowa.pl

Komentowanie jest wyłączone.